Page Title

Primăria Homorod


Cetatea Homorod

BINE ATI VENIT PE SITE-UL COMUNEI HOMOROD !
11 ianuarie 2021 - Rezultate finale concurs consilier juridic clasa I

11 ianuarie 2021 - Rezultatul concurs consilier juridic clasa I proba scrisa

24 decembrie 2020 - Rezultatul privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din perioada 11-13.01.2021 privind ocuparea postului vacant de consilier juridic clasa I

04 decembrie 2020 - Anunt concurs functionar public

OUG 115/2020 - Sprijinirea categoriilor de persoane,cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic

11.11.2020 - Hotararea nr.5/11.11.2020 privind instituirea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu Covid-19 pe raza Comunei Homorod

10.11.2020 - Anunt concurs muncitor calificat II - Serviciul Public de Intretinere fara personalitate juridica

06.10.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

06.10.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

Anunt sedinta ordinara 08.09.2020

27.08.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

27.08.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

23.07.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

15.07.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

29 iunie 2020 - Anunt suspendare concurs functionar public

26 iunie 2020 - Anunt concurs functionar public

iunie 2020 - Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020

iunie 2020 - Bugetul pe anul 2020 rectificat

13.06.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

04.06.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

12.05.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

12.05.2020 - Legea 17/2014 - Oferta vanzare teren

aprilie 2020 - Darea de seama la data de 31.03.2020

aprilie 2020 - Anunt cu conturile de trezorerie valabile pentru plati online

aprilie 2020 - Anunt cu privire la perioada de dezinfectie Uat Comuna Homorod

aprilie 2020 - Anunt rezultate proba scrisa concurs mediator sanitar

martie 2020 - Anunt masuri necesare prevenirea si combaterea Coronavirusului Covid 19

martie 2020 - Anunt termen depunere cereri lemn de foc 2020

martie 2020 - Anunt concurs mediator sanitar

18-20 februarie 2020 - Legea 17 - Oferta vanzare teren

februarie 2020 - INFORMARE prevenire posibile infectii cu Coronavirus

februarie 2020 - Anunt Declaratie de casatorie

februarie 2020 - Anunt privind postarea proiectului de buget pe anul 2020

februarie 2020 - Proiectul bugetului local pe anul 2020

februarie 2020 - Darea de seama 31-12-2019

ianuarie 2020 - Anunt rezultat concurs pentru ocuparea postului de referent, clasa III, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Financiar Contabil

ianuarie 2020 - Rezultat selectie dosare concurs recrutare referent, clasa III, gr. debutant

decembrie 2019 - Anunt concurs functionar public

decembrie 2019 - Anunt promovare in functii publice

30 septembrie 2019 - Darea de seama

30 iunie 2019 - Darea de seama

31 martie 2019 - Darea de seama

ANUNT:

Comuna Homorod organizeaza licitatie publica in data de 17.08.2012, ora 12 la sediul primariei comunei pentru obiectivul " RECONSTRUCTIE POD PESTE PARAUL HOMORODUL MIC IN LOCALITATEA MERCHEASA.EXECUTIE SI PROIECTARE D.E".

Descarca documente de licitatie1) In temeiul HCL nr.34/2012 primaria comunei Homorod cu sediul in loc. Homorod, str. Principala, nr.403, tel 0268/286.542 organizeaza in data de 10.05.2012 incepand cu ora 10 licitatie publica in vederea vanzarii unui teren situat in localitatea Homorod, nr.336, in suprafata de 1658 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 1,759 euro/mp. Garantia de participare este de 10% din valoarea totala a terenului, calculat la pretul de pornire, iar taxa de participare este de 100 lei.

2) In temeiul HCL nr.33/2012 primaria comunei Homorod cu sediul in loc. Homorod, str. Principala, nr.403, tel 0268/286.542 organizeaza in data de 10.05.2012 incepand cu ora 13 licitatie publica in vederea vanzarii unui teren situat in localitatea Mercheasa, 286, in suprafata de 1814 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 0,727 euro/mp. Garantia de participare este de 10% din valoarea totala a terenului, calculat la pretul de pornire, iar taxa de participare este de 100 lei.

Lucrari de investitii finalizate in perioada 2009 � 2010 :
click aici pentru a vizualiza intreg documentul

U.a.t comuna Homorod cu sediul in loc. Homorod, str. Principala, nr.403 in fiecare joi a saptamanii, orele 11:00 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii cailor aflati in adoptie.Taxa de participare este de 50 lei iar garantia de participare 500 lei. Preturile de pornire sunt urmatoatrele: Masculi 7000 mii lei/exemplar; Femel 5000 mii lei/exemplar; Tineret mascul si femel 2010-2000 lei / exemplar; Tineret mascul femel 2011- 1000 lei/exemplar. Licitatia se va tine la sediul SC PROD IMPEX OLIMPIA SRL.

INFORMATII UTILE:
HOTARAREA nr.38 Din data de 28.09.2011 Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a cailor aflati in adoptia u.a.t comuna Homorod
click aici pentru a vizualiza intreg documentul


ANUNT U.a.t comuna Homorod cu sediul in loc. Homorod, str. Principala, nr.403 in data de 24.10.2011, ora 11:00 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii autoturismului marca Nissan X-trail. In caz de neadjudecare datele de desfasurarea a urmatoarelor licitatii sunt 31.10.2011 si 07.11.2011.Licitatia se va desfasura la sediul u.at. comuna Homorod iar pretul de pornire a licitatiei va fi de 25.000 lei. Taxa de participare este de 100 lei iar garantia de participare 500 lei. Pentru relatii suplimenatre sunati la nr. de tel:0268.286.542, fax:0268.286.601. click aici pentru a vizualiza intreg documentul


PRIMARIA COMUNEI HOMOROD
ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTA DE CONSILIER CLASA I GRAD PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Homorod, astfel:
In data de 30 septembrie 2010, ora 10:00 - proba scrisa,
In data de 01 octombrie 2010, ora 11 :00 - interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul primariei comunei Homorod, in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv de la data de 30 august 2010.

Conditii generale de participare la concurs stabilite conform art.54 din Legea nr.188/1999

Conditii specifice de participare la concurs:
-Studii superioare de lunga durata economice absovite cu diploma de licenta sau echivalenta;
-5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
-Capacitate de analiza si sinteza;
-Aptitudini de a lucra cu publicul;
-Cunostinte de operare pe calculator (Word, excel).


Bibliografie concurs:
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
Legea nr.82/1991 legea contabilitatii;
Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
Ordinul MF nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privina angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instututiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
Ordinul MF nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarieii elementelor de activ si pasiv;
Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
Ordinul nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
Legea bugetului de stat pe anul 2010.


DOCUMENTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS
In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv de la data de 30.08.2010 candidatii depun dosarul de concurs,care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente prevazute la art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

 Formularul de inscriere;
 Copia actului de identitate;
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
Copiile de pe actele mentionate se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
 Cazierul judiciar;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
 Dosar de plastic cu sina.

PRIMAR
Ec.Pelei Marcel


 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor