HOTARAREA Nr.2 din 29 ianuarie 2008 privind instituirea si aprobarea unor taxe locale si speciale pentru anul 2008
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov,intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29 ianuarie 2008,
Analizand raportul compartimentului de specialitate si proiectul de hotarare initiat de catre Comisia de specialitate pentru probleme economice,buget/finante a consiliului local prin care se propune aprobarea instituirii unor taxe locale si speciale precum si unele tarife de inchiriere pentru anul 2008;
Tinand cont si de coeficientul de crestere a indicelui preturilor de consum pe anul 2006,
In temeiul prevederilor art.38 ali.(4) lit.c si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificata si completata prin Legea nr.286/2006

HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba cuantumul unor taxe locale si speciale pentru anul 2008,dupa cum urmeza;
1.-Taxe de pasunat:
-26 lei pentru una vita mare (bovina sau cabalina)
-20 lei pentru tineret bovin sau cabalin
-Pentru bovinele sau cabalinele straine aduse la pasunat pe teritoriul comunei Homorod taxele de pasunat vor fi calculate la suma de 60lei pentru una vita mare si 50 lei pentru un tineret bovin sau cabalin
-3,00 lei pentru una ovina sau caprina adulta si 1,50 lei pentru un miel pana la 50 capete iar peste 50 capete 3,50 lei/buc.
-La stanile organizate se aproba ca pana la 150 capete proprietatea ciobanilor taxa de pasunat sa ramana la 3,00 lei iar pentru ce depaseste 150 capete taxa de pasunat se fixeaza la suma de 7 lei/cap/an.
-Se aproba gradul de utilizare al pasunilor pe intreg teritoriul comunei Homorod la una vita mare/ha.sau 10 ovine /ha.,in functie de care se va stabili suprafata de pasune necesara animalelor locuitorilor comunei Homorod si suprafata de pasune excedentara ce urmeaza a fi inchiriata prin licitatie publica.
Consiliul local se obliga sa asigure pasune comunala pentru un numar de minim de 5 bovine sau cabaline si pentru 50 ovine sau caprine.
2. Taxe de obor:
-160 lei /cap de bovina sau cabalina adulta.
-65 lei/cap de tineret bovin sau cabalin
-55 lei/cap de porcina adulta
-25 lei/cap de porcina tineret pana la 6 luni.
-400 lei pentru un card de ovine de pana la 100 capete.
-600 lei pentru un card de ovine ce depasesc 100 capete.
-350 lei sanctiune contraventionala pentru cetatenii care cosesc iarba in alte locuri decat proprietatile lor si 650 lei pentru cetatenii care in mod nejustificat vor fi gasiti in culturile de camp in alte locuri decat proprietatile lor.
-Se aproba ca din taxele de obor incasate,50% sa constituie retributia celor care efectueaza controale in teren pe baza legitimatiilor eliberate de primarul comunei.
3.-Taxa de monta:
-30 lei/cap de bovina si 24 lei/cap de porcin
4.-Taxa de intrare in targuri:
-5 lei pentru un animal adus la vanzare.
-7 lei pentru un camion gol sau tractor cu remorca.
-24 lei pentru un TIR gol.
-5 lei pentru o caruta cu un cal si 7 lei pentru o caruta cu doi cai.
5.-Taxa pentru paza:
-37 lei/an pentru fiecare numar de casa inclusiv societatile comerciale care vor plati suma de 150 lei/an.
6.-Taxa de salubrizare:
-5 lei/luna de fiecare familie iar societatile comerciale suma de 15 lei/luna.
7.-Tarife pentru inchirieri spatii cu destinatie de locuinta si spatii cu alta destinatie decat locuinta:
Se vor aplica tarifele de inchiriere aprobate pentru anul 2007 ,majorate cu coeficientul de inflatie al anului 2007 de 105,00%
8.-Tarife pentru inchirierea caminului cultural:
-500 lei/24 ore pentru organizarea unei nunti cu dar.
-160 lei/noapte pentru organizarea unei seri distractive.
-Se scutesc de la plata taxelor de inchiriere organizarea festivitatilor traditionale ale comunei , caz in care organizatorii vor achita doar consumul de energie electrica.
9.- Tarife pentru inchirierea terenurilor agricole din intravilanul si extravilanul comunei,proprietate privata a consiliului local:
-0,045 lei /mp./an la teren arabil si 0,035 lei/mp./an la fanete la terenurile din intravilan si 150lei/ha/an la arabil si 100 lei/ha./an la fanete la terenurile din extravilan.
10.-Preturi de strigare la licitatiile publice pentru inchirierea suprafetelor excedentare de pasune:
-75 lei/ha/an pentru pasuni categoria I-a
-60lei/ha./an pentru pasuni categoria II-a
Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul comunei Homorod.
Prezenta va fi publicata la sediul primariei si pe pagina proprie de internet la adresa www.homorod.ro

Prededinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza Secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor