HOTARAREA Nr.1 din 29 ianuarie 2008 privind aprobarea organigramei de functionare si a statelor de functiuni pe anul 2008
Consiliul local al comunei Homorod, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29 ianuarie 2008,
Analizand raportul compartimentului de specialitate al primariei comunei Homorod judetul Brasov si proiectul de hotarare initiat de catre primar atasat la raport,prin care propune organigrama de functionare a consiliului local al comunei Homorod si a statelor de functiuni pentru aparatul propriu al consiliului local pentru anul 2008, raport si proiect de hotarare vizat de catre comisia de specialitate pentru administratie publica locala-juridica;
Tinand cont de prevederile OG nr.2/2006-privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici ,cat si de avizul favorabil privind reincadrarea functionarilor publici al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti, OG nr.3/2006 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali ,si stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual ,
In temeiul prevederilor art.38 alin.(3) lit.b si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificata si completata prin Legea nr.286/2006, HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba organigrama de functionare a consiliului local Homorod pe anul 2008, care face parte integranta din prezenta hotrare.
Art.2.-Se aproba statele de functiuni ale compartimentelor de specialitate ale consiliului local Homorod valabile incepand cu data de 1.01.2008 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza ordonatorul principal de credite prin compartimentele de resort ale Primariei Homorod.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor