HOTARAREA NR.13 Din data de 10 martie 2011 privind solicitarea trecerii, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere si terenuri aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Homorod si in administrarea Consiliului Local Homorod
Consiliul local al comunei Homorod judeţul Braşov, intrunit in şedinţa ordinara de lucru din data de 10 martie 2011, Analizand initiativa primarului comunei Homorod privind trecerea unor drumuri forestiere si terenuri aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Homorod si in administrarea Consiliului Local Homorod; Avand in vedere prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Tinand cont de prevederile Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora precum si de Ordinul 1770/2010 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.192/2010; In temeiul prevederilor art.36 alin. (1) si (2) lit."c" si ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, RA, cu modificarile şi completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1.- Se solicita trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere si terenuri aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Homorod si in administrarea Consiliului Local Homorod avand datele de identificare conform Anexei nr.1 la prezenta.
Art.2.- Cu ducere la indeplinirea a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor