HOTĂRAREA NR.12 Din 10 martie 2011 privind aprobarea bugetului local şi a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2011
Consiliul local al comunei Homorod judeţul Braşov, Intrunit In şedinţa ordinară de lucru din data de 10 martie 2011, Avand in vedere adresele nr.51/12.01.2011 si 208/26.01.2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Brasov; Analizand raportul compartimentului Financiar Contabil şi expunerea de motive a primarului comunei Homorod, avizul Comisiei de specialitate pentru probleme economice-buget finanţe a consiliului local ; Tinand cont de prevederile Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 şi ale art.19 alin.(1) lit."a" din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit."a" şi ale art.45 alin.(1) si aliniat (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.- Se aprobă bugetul local al comunei Homorod pe anul 2011 in suma totala astfel:
total venituri 2502.65 mii lei din care: sectiunea functionare 2413.4mii lei; sectiunea de dezvoltare 89.25 mii lei total cheltuieli 2522.69 mii lei din care: sectiunea functionare 2413.4 mii lei; sectiunea de dezvoltare 109.29 mii lei. Defalcarea pe clasificatie economica si functionala, precum si titulatura cheltuielilor de investii va fi in conformitate cu Anexa 1 parte integranta a prezentei.
Art.2.-. Se aprobă bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii al comunei Homorod pe anul 2011 in suma totala astfel:
total venituri 190.2 mii lei din care: sectiunea de functionare 131.23 mii lei sectiunea de dezvoltare 58.97 mii lei total cheltuieli 201 mii lei din care: sectiunea functionare 142.03 mii lei ; sectiunea de dezvoltare 58.97 mii lei , detaliate in conformitate cu Anexa 2, parte integranta a prezentei. Diferenta de 10.8 intre venituri si cheltuieli o reprezinta soldul contului 5004 la data de 31.12.2010.
Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează primarul comunei Homorod.
PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza Suci Nechita SECRETAR Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor