HOTĂRAREA NR.11 Din 10 martie 2011 privind aprobarea repartizarii excedentului bugetului local din anii precedenti
Consiliul local al comunei Homorod judeţul Braşov, intrunit in şedinţa ordinară de lucru din data de 10 martie 2011,
Analizand raportul compartimentului Financiar Contabil şi expunerea de motive a primarului comunei Homorod, avizul Comisiei de specialitate pentru probleme economice-buget finanţe a consiliului local ;
Avand in vedere prevederile art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit."a" şi ale art.45 alin.(1) si aliniat (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.- Se aprobă repartizarea excedentului bugetului local din anii precedenti in suma de 33145.18 lei adica 33.15 mii lei dupa cum urmeaza: -acoperirea golurilor temporare de casa sectiunea functionare 13105.18 lei, adica13.11 mii lei
-finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2011 in suma de 20040 lei, adica 20.04 mii lei pentru obiectivele:
Capitol Denumire obiectiv Suma
Cap 65.02 REPARATII CAPITALE ACOPERIS SCOALA JIMBOR 3.00 mii lei
Cap 67.02 CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA CU TEREN DE FOTBAL OMOLOGABIL TIP I 0.03 mii lei
Cap 70.02 EXTINDERE RETELE ELECTRICE PARAUL ZEFANULUI 8.00 mii lei
Cap. 84.02 PIETRUIRE SI ASFALTARE DC 30 HOMOROD-HOMOROD BAI 9.01 mii lei

Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează primarul comunei Homorod.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor