HOTĂRAREA NR.10 Din 10 martie 2011 privind aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010
Consiliul local al comunei Homorod judeţul Braşov, intrunit in şedinţa ordinară de lucru din data de 10 martie 2011.
Analizand proiectul de hotarare privind contul de incheire a exercitiului bugetar pe nul 2010, expunerea de motive a primarului com. Homorod precum si raportul compartimentului de specialitate privind execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al consiliului local Homorod pe anul 2010 prezentate de către compartimentul financiar-contabilitate al primăriei Homorod;
Avand in vedere prevederile Ordinului MFP nr.2839/14.12.2010 privind aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010 si ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit."a" si ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006, actualizata si republicata,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1.- Se aprobă contul de incheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2010, in forma şi conţinutul in care a fost prezentat de compartimentul financiar contabil al Primăriei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.2.-Cu ducere la indeplinirea a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul Financiar-Contabil.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor