HOTARAREA NR.9 Din data de 10 martie 2011 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii privind modernizarea infrastructurii de transport in comuna Homorod si satele apartinatoare Mercheasa si Jimbor
Consiliul local al comunei Homorod judeţul Braşov,intrunit in şedinţa ordinară de lucru din data de 10 martie 2011,
Avand in vedere Programul national pentru dezvoltarea infrastructurii conform OG 105/2010 si expunerea de motive a primarului comunei Homorod, raportul de specialitate, avizul comisiei din cadrul Consiliului Local Homorod;
Tinand cont de prevederile art.41, art 44 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(4) litera "d" şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Consiliul Local Homorod
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii privind "Modernizarea infrastructurii de transport in comuna Homorod si satele apartinatoare Mercheasa si Jimbor".
Art.2. Se aproba valoarea totala a investitiei in suma de 12, 309,505 mii lei (cu TVA) din care C+M 9,960,73 mii lei.
Art.3. Obiectivele de investii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se afla in domeniul public al Comunei Homorod. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile pentru realizarea obiectivelor propuse in proiect.
Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei Homorod.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor