HOTĂRAREA NR.8 din data de 03 februarie 2011 privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul privat al comunei Homorod
Consiliul local al comunei Homorod, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara din data de 03 februarie 2011,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Homorod, prin care se propune casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar, expunerea de motive, raportul compartimentului FinanciarContabil precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicată, ale H.G.R. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
In temeiul art.36 , alin.2 lit."c" şi art. 45 , alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar , cuprinse in anexele nr.1 si 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art. 2. Casarea se va efectua de către comisia constituită prin dispozitia Primarului comunei Homorod , conform normelor legale in vigoare.
Art. 3. Bunurile casate vor fi scăzute din inventarul comunei Homorod pe baza procesului verbal de casare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor