HOTĂRAREA Nr. 7 din 03 februarie 2011 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele din dotarea Consiliului Local Homorod pe anul 2011
Consiliul Local al comunei Homorod ,intrunit in şedinta ordinară de lucru din data de 03 februarie 2011,
Văzand raportul compartimentului de specialitate, expunerea de motive a primarului comunei Homorod, precum si avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Homorod, prin care justifică şi solicită aprobarea unor cote de combustibil necesar pentru buna funcţionare a serviciilor publice ale consiliului local, o activitate normală a serviciului sanitar veterinar, a invăţămantului si asigurarea unui control efcient al pazei de noapte in cele trei localităţi,
Avand in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001, co modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(9), art.45 si ale art.115 alin.(1) lit."b" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata si actualizata,
Consiliul local Homorod HOTĂRĂŞTE :
Art.1.-Pentru anul 2011 se stabileste consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele din dotarea Consiliului Local Homorod după cum urmează:
-75 l motorină/luna pentru un autroturism proprietatea Primariei;
-50 l benzină/luna pentru Dispensarul veterinar Homorod;
- 50 l benzin/luna pentru Dispensarul Uman;
-40 l benzină/luna pentru Scoala Generală Homorod;
-50 l.benzină/luna pentru postul de Politie Homorod;
-75 l. motorina/luna pentru transportul elevilor pe raza comunei;
-4 l motorina/h pentru tractorul proprietatea primariei;
-6 lmotorina/h pentru buldoescavatorul proprietatea primariei;
-50 l motorina/luna pentru interventii PSI.
Art.2.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează compartimentul financiar contabil al primăriei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor