HOTARAREA NR.5 Din 03 februarie 2011 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pe anul 2011
Consiliul local al comunei Homorod, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 03 februarie 2011,
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Homorod precum si Raportul Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Homorod;
Luand in considerare prevederile din Legea nr.276/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; prevederile HG nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;
In temeiul art. 36 alin.(2) litera "d", art.(6) litera "a" pct.2 si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba planul de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pe anul 2011, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. (1) Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligatia de a efectua actiuni si lucrari de interes local in functie de numarul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului social.
(2) Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(3) Norma de munca pe zi este de 8 ore
ART.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Compartimentul de Asistenta Sociala.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor