HOTARAREA NR.4 Din 03 februarie 2011 privind aprobarea noilor norme de venituri si criteriile ce vor fi luate in calcul la stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale pe anul 2011
Consiliul local al comunei Homorod judeţul Braşov, intrunit in sedinţa ordinară de lucru din data de 03 februarie 2011;
Avand in vedere Raportul prezentat de Compartimentul de asistenţă socială al primăriei Homorod referitoar la HG nr.1010/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice ale MMSSF referitoare la modalitatea de calcul a cuantumului ajutoarelor sociale reglementate de Legea nr.416/2001 şi propunerile făcute pentru respectarea acestora; Vazand avizul comisiei.
Ţinand cont de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."d" si alin.(6) lit"a" pct.2 si ale art. 45 din Legea nr.215/2001republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE;
Art.1.-Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale in funcţie de condiţiile specifice care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse in anexa nr.6 la norme (conf.anexei nr.1 la prezenta), pentru stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale pentru anul 2011.
Art.2.-Nu beneficiază de ajutor social familiile şi persoanele singure care au in proprietate sau in folosinţă cel puţin unul din bunurile cuprinse in Anexa nr.5 la Normele Metodologice.
Art.3.-Numărul orelor de muncă ce urmează a fi efectuate in interesul comunităţii vor fi calculate proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului minim brut pe ţară de 670 RON după formula prevăzută la art.29 alin.(4) din HG 1010/2006.
Art.4.-Adeverinţele medicale şi cele eliberate de Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă se vor depune de către beneficiarii de ajutor social in termen de 3 zile de la eliberare, nerespectarea acestei condiţii atrăgānd neluarea in calcul a acestora, urmānd a se emite dispoziţie de suspendare sau incetare a dreptului la ajutor social, după caz.
Art.5.-Ajutorul social pentru dosarele aflate in plată incetează dacă, la reevaluarea semestrială se constată prin ancheta socială că titularii cu domiciliu stabil in altă localitate decāt comuna Homorod nu şi-au stabilit reşedinţa la adresa la care locuiesc in fapt.
Art.6.-Persoanele singure sau familiile ai căror titulari nu incasează ajutorul social 3 luni consecutiv, le va inceta dreptul incepānd cu luna următoare nerespectării acestei condiţii.
Art.7.-Compartimentul de asistenţă socială al primăriei Homorod va prelua toate datele necesare privind proprietăţile din registrul agricol si va efectua anchete sociale la toţi titularii de ajutoare sociale in vederea recalculării cuantumului ajutoarelor sociale in funcţie de prezenta hotărare incepand cu luna ianuarie 2011.
Art.8.-Se stabilesc situatiile in care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure cu domicilul pe raza comunei Homorod, prevazute in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.9. (1) Ajutorul de urgenta se va acorda prin Dispozitie scrisa a primarului comunei Homorod, la solicitarea unui membru al familiei sau a persoanei singure, numai dupa efectuarea unei anchete sociale prin care se certifica situatiile de necesitate.
(2) Ajutorul de urgenta se acorda in bani sau in natura
Art.10.- Plata ajutorului de urgenta se va asigura din bugetul local al Consiliulului Local Homorod.
Art.11.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează primarul comunei Homorod.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor