HOTARAREA NR.3 Din 03 februarie 2011 privind instituirea şi aprobarea unor taxe locale si speciale pentru anul 2011
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov,intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 03 februarie 2011,
Analizand raportul compartimentului de specialitate si proiectul de hotarare initiat de catre Comisia de specialitate pentru probleme economice,buget-finante a consiliului local prin care se propune aprobarea instituirii unor taxe locale si speciale precum si unele tarife de inchiriere pentru anul 2011;
Avand in vedere prevederile art.282 din Codul Fiscal; art.5 alin.(1) lit."a" si art.16 alin.(2), art.30 din Legea nr.273/2006; art.11 alin.(1) lit."a" din Legea nr.213/1998.
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(4) lit."c" si ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local Homorod HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba cuantumul unor taxe locale si speciale pentru anul 2011 , dupa cum urmaza;
1.-Taxe de pasunat:
a) 30 lei pentru una vita mare (bovina sau cabalina).
b) 25 lei pentru tineret bovin sau cabalin.
- Pentru bovinele sau cabalinele straine aduse la pasunat pe teritoriul comunei Homorod taxele de pasunat vor fi calculate la suma de 70 lei pentru una vita mare si 55 lei pentru un tineret bovin sau cabalin.
c) 3,00 lei pentru una ovina sau caprina adulta si 1,50 lei pentru un miel.
- La stanile organizate se aproba ca pana la 150 capete proprietatea ciobanilor taxa de pasunat sa ramana la 3,00 lei iar pentru ce depaseste 150 capete taxa de pasunat se fixeaza la suma de 7 lei/cap/an.
- Se aproba gradul de utilizare al pasunilor pe intreg teritoriul comunei Homorod la una vita mare/ha.sau 10 ovine /ha., in functie de care se va stabili suprafata de pasune necesara animalelor locuitorilor comunei Homorod si suprafata de pasune excedentara ce urmeaza a fi inchiriata prin licitatie publica.
- Consiliul local se obliga sa asigure pasune comunala pentru un numar de minim de 5 bovine sau cabaline si pentru 50 ovine sau caprine.
2. Taxe de obor:
a) 160 lei /cap de bovina sau cabalina adulta.-
b) 65 lei/cap de tineret bovin sau cabalin
c) 55 lei/ cap de porcina adulta
d) 25 lei/cap de porcina tineret pana la 6 luni.
e) 400 lei pentru un card de ovine de pana la 100 capete.
f) 600 lei pentru un card de ovine ce depasesc 100 capete.
g) 350 lei sanctiune contraventionala pentru cetatenii care cosesc iarba in alte locuri decat proprietatile lor si 650 lei pentru cetatenii care in mod nejustificat vor fi gasiti in culturile de camp in alte locuri decit proprietatile lor.
- Se aproba ca din taxele de obor incasate, 50% sa constituie retributia celor care efectueaza controale in teren pe baza legitimatiilor eliberate de primarul comunei.
3.-Taxa de monta:
a) 40 lei/cap de bovina si 25 lei/cap de porcina
4.-Taxa de intrare in targuri:
a) 5 lei pentru un animal adus la vanzare.
b) 7 lei pentru un camion gol sau tractor cu remorca.
c) 24 lei pentru un TIR gol.
d) 5 lei pentru o caruta cu un cal si 7 lei pentru o caruta cu doi cai.
5.-Taxa pentru paza:
a) 40 lei/an pentru fiecare numar de casa.
b) 200 lei/an societatile comerciale.
6.-Tarife pentru inchirieri spatii cu destinatie de locuinta: Se vor aplica tarifele de inchiriere aprobate prin HG nr.310/2007 respectiv:
Categoria suprafetelor Tariful de baza (lei/mp)
Suprafata locuibila 0,84
Suprafat antreului, tindei, verandei, culoarului, bucatariei, chicinetei, oficiului, debaralei, camarii, camerei de baie , WC 0,34
Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spalatoriilor, uscatariilor. 0,19
Suprafata garajelor 1,27
Suprafata dotarilor speciale: piscina, sauna, sera, crama si alte asemenea 1,27
Suprafata anexelor gospodaresti aferente locuintelor din mediul rural 0,02
Se aplica prevederile art.26 din OG 40/1999 comuna fiind incadrata in zona B unde se va aplica un coeficient de 0,5.
7.Tarife pentru inchirieri spatii cu alta destinatie decat cea de locuinte:
a) unitati comerciale 12,9 lei/mp.
b) depozite 3,3 lei/mp.
c) farmacii 8,9 lei/mp.
d) sedii politice 0,3 lei/mp
e) teren intravilan curti - 0,1 lei/mp
8.-Tarife pentru inchirierea caminului cultural :
a) 500 lei /24 ore pentru organizarea unei nunti cu dar.
b) 160 lei /noapte pentru organizarea unei seri distractive.
- Se scutesc de la plata taxelor de inchiriere organizarea festivitatilor traditionale ale comunei , caz in care organizatorii vor achita doar consumul de energie electrica.
9.- Tarife pentru inchirierea terenurilor agricole din intravilanul si extravilanul comunei,proprietate privata a consiliului local:
a) 0,050 lei /mp./an la teren arabil la terenurile intravilan.
b) 0,040 lei/mp./an la fanete la terenurile din intravilan.
c) 150lei/ha/an la arabil la terenurile din extravilan.
d) 100 lei/ha./an la finete la terenurile din extravilan.
10.-Preturi de strigare la licitatiile publice pentru inchirierea suprafetelor excedentare de pasune:
a) 75 lei/ha/an pentru pasuni categoria I-a
b) 60lei/ha./an pentru pasuni categoria II-a.
Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul comunei Homorod.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor