HOTARAREA NR.2 Din 03 februarie 2011 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Consiliul local al comunei Homorod judeţul Braşov, intrunit in şedinţa ordinară de lucru din data de 03 februarie 2011,
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Homorod, raportul compatimentului de specialitate prin care se propune a se aproba modalitatea de efectuare a pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor din comuna Homorod, avizul comisiei precum şi proiectul Planului de Pază pentru anul 2011 avizat de către comisia de specialitate pentru administraţie publică, juridică, apărarea drepturilor persoanelor precum si viza organului local de poliţie,
Avand in vedere prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor ,modificată şi completată prin Legea nr.9/2007;
Īn temeiul prevederilor art.36 alin.(6) pct.7 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă ca paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor să se organizeze cu personal specializat, paznici,in număr de 3 posturi din care 1 in localitatea Homorod, 1 in localitatea Mercheaşa si 1 in localitatea Jimbor care vor face parte din organigrama de funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Homorod la Serviciul de activităti autofinanţate.
Art.2.-Salarizarea personalului de pază ce este incadrat se va face din fodurile bugetului local create din contribuţia cetăţenilor ca taxă pentru asigurarea pazei.
Art.3.-Se instituie pentru anul 2011 fiecare locuinţă o taxă anuală de 40 iar pentru societăţile comerciale şi cooperatiste 200, lei pentru asigurarea veniturilor din care se pot efectua cheltuielile cu paza, inclusiv pentru societăţile comerciale din raza de activitate a primăriei Homorod sume ce se vor prelua in debit de către organele ficale locale şi urmări incasarea lor.
Pentru cetătenii care locuiesc in blocuri taxa de mai sus se instituie pentru fiecare apartament.
Art.4.-Se aprobă planul de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, intocmit de către primarul comunei Homorod şi avizat de către Postul de Poliţie Homorod, care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.5.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează viceprimarul comunei Homorod si compartimentul de Impozite si taxe.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor