HOTARAREA NR.1 Din 03 februarie 2011 privind aprobarea organigramei de funcţionare şi a statelor de funcţiuni pe anul 2011
Consiliul local al comunei Homorod, judeţul Braşov, intrunit in şedinţa ordinară de lucru din data de 03 februarie 2011,
Analizand proiectul de hotărare iniţiat de către primarul comunei Homorod, prin care propune organigrama de funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Homorod şi a statelor de funcţiuni pentru anul 2011, expunerea de motive si raportul de specialitate,
Ţinand cont de prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."a" şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local Homorod: HOTĂRĂŞTE :
Art.1.-Se aprobă organigrama de funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Homorod pe anul 2011, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.2.-Se aprobă statele de funcţiuni ale compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate al primarului comunei Homorod valabile incepand cu data de 1.01.2011 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.3.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează ordonatorul principal de credite prin compartimentele de resort ale Primăriei Homorod.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci Nechita
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor