HOTĂRÂREA Nr. 6 Din 29 ianuarie 2009 privind asocierea Consiliului Local Homorod cu Consiliile Locale Rupea, Hoghiz si Apata in vederea infiintarii unui Ocol Silvic in regim de Regie Autonoma pentru gestionarea si administrarea terenurilor cu vegetatie forestiera proprietatea consiliilor locale
Consiliul local al comunei Homorod, judetul Brasov, întrunit în sedinta ordinară de lucru din data de 29 ianuarie 2009;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Primăriei Homorod, precum si proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Homorod cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.46/2008 Codul Silvic si a Ordinului nr.1696/2008 pentru aprobarea proceduri de constituire si autorizarea Ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizarea si functionarea, precum si continutul Registeului National al administratorilor de paduri si al ocoalelor Silvice
În temeiul prevederilor art.38 alin(2) litera „j” si art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art.1.-Se aprobă asocierea comunei Homorod, judetul Brasov cu urmatoarele comune: Apata, Hoghiz si oras Rupea in vederea infiintarii Regiei autonome de interes local cu specific exclusiv silvic „Ocolul Silvic Padurea Bogatii” pentru gospodarirea si administrarea suprafetei de 3454,5 ha teren cu vegetatie forestiera, proprietate a comunei Homorod si administrarea fondului cinegetic inclusiv exercitarea vanatorii.
Art.2–Se aproba participarea comunei Homorod, judetul Brasov ca membru asociat in regia mentionata la art. 1 care urmeaza a se infiinta ca persoana juridica romana de drept privat ce se constituie in conformitate cu Legea nr.46/2008
Art.3–Se insuseste si aproba regulamentul de organizare si functionare a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Padurea Bogatii”ca parte integranta din prezenta hotarare
Art.4 (1)- Se aproba componenta Consiliului de Administrare al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Padurea Bogatii” dupa cum urmeaza:
-sef ocol silvic- ing.Danciu Vasile
-reprezentant consiliu local al comunei Homorod
(2)- Consiliul de administratie mentionat la alin (1) va fi completat cu reprezentantii consiliilor locale ale comunelor Apata , Hoghiz si oras Rupea.
Art.5-Se imputerniceste domnul Pelei Marcel, primarul comunei Homorod sa reprezinte Consiliul Local al comunei Homorod in fata celorlalte autoritati in vederea semnari actului constitutiv si Statutul Regiei Autonome de interes local „Ocolul Silvic Padurea Bogatii”
Art.6.-Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod domnul Pelei Marcel.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Sucaciu Dan
Contrasemneaza SECRETAR
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor