HOTĂRÂREA Nr.5 din 29 ianuarie 2009 privind instituirea si aprobarea unor taxe locale si speciale pentru anul 2009
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov,întrunit în sedinta ordinară de lucru din data de 29 ianuarie 2009,
Analizând raportul compartimentului de specialitate si proiectul de hotărâre initiat de către Comisia de specialitate pentru probleme economice,buget-finante a consiliului local prin care se propune aprobarea instituirii unor taxe locale si speciale precum si unele tarife de închiriere pentru anul 2009;
Tinând cont si de coeficientul de crestere a indicelui preturilor de consum pe anul 2008,
În temeiul prevederilor art.38 ali.(2) lit.”D” si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificată si completată prin Legea nr.286/2006
HOTĂRĂSTE:
Art.1.- Se aprobă cuantumul unor taxe locale si speciale pentru anul 2009,după cum urmază;
1.-Taxe de păsunat:
-30 lei pentru una vită mare (bovină sau cabalină)
-25 lei pentru tineret bovin sau cabalin
-Pentru bovinele sau cabalinele străine aduse la păsunat pe teritoriul comunei Homorod taxele de păsunat vor fi calculate la suma de 70 lei pentru una vită mare si 55 lei pentru un tineret bovin sau cabalin
-3,00 lei pentru una ovină sau caprină adultă si 1,50 lei pentru un miel.
-La stânile organizate se aprobă ca până la 150 capete proprietatea ciobanilor taxa de păsunat să rămână la 3,00 lei iar pentru ce depăseste 150 capete taxa de păsunat se fixează la suma de 7 lei/cap/an.
-Se aprobă gradul de utilizare al păsunilor pe întreg teritoriul comunei Homorod la una vită mare/ha.sau 10 ovine /ha., în functie de care se va stabili suprafata de păsune necesară animalelor locuitorilor comunei Homorod si suprafata de păsune excedentară ce urmează a fi închiriată prin licitatie publică.
Consiliul local se obligă să asigure păsune comunală pentru un număr de minim de 5 bovine sau cabaline si pentru 50 ovine sau caprine.
2.Taxe de obor:
-160 lei /cap de bovină sau cabalină adultă.
-65 lei/cap de tineret bovin sau cabalin
-55 lei/ cap de porcină adultă
-25 lei/cap de porcină tineret până la 6 luni.
-400 lei pentru un cârd de ovine de până la 100 capete.
-600 lei pentru un cârd de ovine ce depăsesc 100 capete.
-350 lei sancțiune contraventională pentru cetătenii care cosesc iarbă în alte locuri decât proprietătile lor si 650 lei pentru cetătenii care în mod nejustificat vor fi găsiti în culturile de câmp în alte locuri decît proprietătile lor.
Se aprobă ca din taxele de obor încasate, 50% să constituie retributia celor care efectuează controale în teren pe baza legitimatiilor eliberate de primarul comunei.
3.-Taxa de montă:
-40 lei/cap de bovină si 25 lei/cap de porcină
4.-Taxa de intrare în târguri:
-5 lei pentru un animal adus la vânzare.
-7 lei pentru un camion gol sau tractor cu remorcă. -24 lei pentru un TIR gol.
-5 lei pentru o cărută cu un cal si 7 lei pentru o cărută cu doi cai.
5.-Taxă pentru pază:
-40lei/an pentru fiecare număr de casă inclusiv societătile comerciale care vor plăti suma de 200 lei/an.
6.-Taxă de salubrizare:
-5 lei / lună de fiecare familie iar societătile comerciale suma de 20 lei/lună.
7.-Tarife pentru inchirieri spatii cu destinatie de locuintă: Se vor aplica tarifele de inchiriere aprobate prin HG nr.310/2007 ,majorate cu un coeficient de 15% aplicandu-se prevederile art.26 din HG nr.310/2007 incadrat in zona B unde se reduce cu 50%.
Tarife pentru inchirieri spatii cu alta destinatie decat cea de locuinte:
- unitati comerciale 12,9 lei/mp
- depozite 3,3 lei/mp
- farmacii 8,6 lei/mp
8.-Tarife pentru închirierea căminului cultural:
-500 lei /24 ore pentru organizarea unei nunti cu dar.
-160 lei /noapte pentru organizarea unei seri distractive.
-Se scutesc de la plata taxelor de inchiriere organizarea festivitătilor traditionale ale comunei , caz în care organizatorii vor achita doar consumul de energie electrică.
9.- Tarife pentru închirierea terenurilor agricole din intravilanul si extravilanul comunei,proprietate privată a consiliului local:
-0,050 lei /mp./an la teren arabil si 0,038 lei/mp./an la fânete la terenurile din intravilan si 150lei/ha/an la arabil si 100 lei/ha./an la finete la terenurile din extravilan.
10.Preturi de strigare la licitatiile publice pentru închirierea suprafetelor excedentare de păsune:
-75 lei/ha/an pentru păsuni categoria I-a
-60lei/ha./an pentru păsuni categoria II-a.
Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Homorod.
Prezenta va fi publicată la sediul primăriei si pe pagina proprie de internet la adresa www.homorod.ro
PRESEDINTE DE SEDINTA
Sucaciu Dan
Contrasemneaza SECRETAR
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor