HOTĂRÂREA Nr.4 din 29 ianuarie 2009 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, întrunit în sedinta ordinară de lucru din data de 29 ianuarie 2009,
Analizând referatul primarului comunei Homorod, prin care se propune a se aproba modalitatea de efectuare a pazei obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor din comuna Homorod,precum si proiectul Planului de Pază pentru anul 2009 avizat de către comisia de specialitate pentru administratie publică,juridică,apărarea drepturilor persoanelor precum si viza organului local de politie,
Având în vedere prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ,modificată si completată prin Legea nr.9/2007;
În temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”Q” si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificată si completată prin Legea nr.286/2006;
HOTĂRĂSTE:
Art.1.-Se aprobă ca paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor să se organizeze cu personal specializat (agenti de pază) în număr de 4 posturi din care 2 in localitatea Homorod, 1 în localitatea Mercheasa si 1 în localitatea Jimbor care vor face parte din organigrama de functionare a consiliului local Homorod la serviciul de activităti autofinantate-Incadrarea personalului de pază se va face prin dispozitie a primarului comunei Homorod cu avizul organului de politie locală si cu indeplinirea conditiilor stabilite prin art.39 din Legea nr.333/2003.
Art.2.-Salarizarea personalului de pază ce urmează a fi incadrat se va face din fodurile bugetului local create din contributia cetătenilor ca taxă pentru asigurarea pazei.
Art.3.-Se instituie pentru anul 2009 fiecare locuintă o taxă anuală de 40 iar pentru societătile comerciale si cooperatiste 200,lei pentru asigurarea veniturilor din care se pot efectua cheltuielile cu paza,inclusiv pentru societătile comerciale din raza de activitate a primăriei Homorod sume ce se vor prelua in debit de către organele ficale locale si urmări incasarea lor.
Pentru cetătenii care locuiesc în blocuri taxa de mai sus se instituie pentru fiecare apartament.
Art.4.-Se aprobă planul de pază a obiectivelor,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor, întocmit de către primarul comunei Homorod si avizat de către Poastul de Politie Homorod, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Homorod si compartimentul de Impozite si taxe.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Sucaciu Dan
Contrasemnează SECRETAR
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor