HOTĂRÂREA Nr.3 din 29 ianuarie 2009 privind aprobarea noilor norme de venituri si criteriile ce vor fi luate în calcul la stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale
Consiliul local al comunei Homorod județul Brașov, întrunit în sedința ordinară de lucru din data de 29 ianuarie 2009;
Având în vedere Informarea prezentată de compartimentul de asistență socială al primăriei Homorod referitoare la noile Norme Metodologice din data de 9.08.2006 ale MMSSF referitoare la modalitatea de calcul a cuantumului ajutoarelor sociale reglementate de Legea nr.416/2001 și propunerile făcute pentru respectarea acestora;
Ținând cont de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 22 din Normele Metodologice din 09.08.2006 ale MMSSF și ale art.46 din Legea nr.215/2001-republicată;
HOTĂRĂȘTE;
Art.1.-Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potențiale în funcție de condițiile specifice care se pot obține din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr.6 la norme(conf.anexei nr.1 la prezenta),pentru stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale pentru anul 2009.
Art.2.-Nu beneficiază de ajutor social familiile și persoanele singure care au în proprietate sau în folosință cel puțin unul din bunurile cuprinse în Anexa nr.5 la Normele Metodologice.
Art.3.-Numărul orelor de muncă ce urmează a fi efectuate în interesul comunității vor fi calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului minim brut pe țară de 600 RON după formula prevăzută la art.29 alin.(4) din normele metodologice.
Art.4.-Compartimentul de asistență socială al primăriei Homorod va prelua toate datele necesare privind proprietățile din registrul agricol si va efectua anchete sociale la toți titularii de ajutoare sociale în vederea recalculării cuantumului ajutoarelor sociale in funcție de prezenta hotărâre incepând cu luna ianuarie2009.
Art.5.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Homorod.
Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Sucaciu Dan Contrasemnează SECRETAR
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor