HOTĂRÂREA Nr.2 din 29 ianuarie 2009 privind aprobarea organigramei de functionare si a statelor de functiuni pe anul 2009
Consiliul local al comunei Homorod, judetul Brasov, întrunit în sedinta ordinară de lucru din data de 29 ianuarie 2009,
Analizând raportul compartimentului de specialitate al Primăriei comunei Homorod judetul Brasov si proiectul de hotărâre initiat de către primar atasat la raport, prin care propune organigrama de functionare a consiliului local al comunei Homorod si a statelor de functiuni pentru aparatul propriu al consiliului local pentru anul 2009, raport si proiect de hotărâre vizat de către comisia de specialitate pentru administratie publică locală-juridică;
Tinând cont de prevederile OG nr.10/2008-privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici , cât si de avizul favorabil privind reincadrarea functionarilor publici al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti, OG nr.9/2008 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali ,si stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual ,
În temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”e” si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificată si completată prin Legea nr.286/2006,
HOTĂRĂSTE:
Art.1-Se aprobă organigrama de functionare a consiliului local Homorod pe anul 2009, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se aprobă statele de functiuni ale compartimentelor de specialitate ale consiliului local Homorod valabile începând cu data de 1.01.2009 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul principal de credite prin compartimentele de resort ale Primăriei Homorod.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Sucaciu Dan
Contrasemnează Secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor