HOTĂRÂREA Nr.1 din 29 ianuarie 2009privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitiile in patrimoniul public al Consiliului Local Homorod , aferenti studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in judetul Brasov, Romania”, intocmit de echipa de consultanta CES Germania, UTCB Romania, GFA Germania.
Consiliul local al comunei Homorod, judetul Brasov, întrunit în sedinta ordinară de lucru din data de 29 ianuarie 2009,
Văzând referatul primarului comunei Homorod prin care supune spre aprobare consiliului local Studiul de fezabilitate și a documentației tehnico-economice pentru lucrarea de investițiile in patrimoniul public al Consiliului Local Homorod ,aferenti studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in judetul Brasov, Romania”, intocmit de echipa de consultanta CES Germania, UTCB Romania, GFA Germania.
Tinând cont de stategia de dezvoltare economico-socială a comunei Homorod,
Având în vedere necesitatea și oportunitatea acestei lucrări de investiții;
În temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”m” si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată prin Legea nr.286/2006; HOTĂRĂSTE :
Art.1.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in judetul Brasov, Romania”.
Art.2. – Obiectivele de investii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se afla in domeniul public al Comunei Homorod.Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile pentru realizarea obiectivelor propuse in proiect.
Art.3.-Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Homorod .
Art.4- Prezenta hotarare se comunica Companiei Apa Brasov S.A.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Sucaciu Dan
Contrasemnează SECRETAR
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor