PROCES-VERBAL Incheiat astazi 14 februarie 2008 in sedinta ordinara de lucru a consiliului local
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, la convocarea primarului comunei Homorod prin convocatorul din data de 07.02.2008, a fost intrunit in sedinta ordinara de lucru astazi 14.02.2008 ora 10.
La aceasta sedinta din cei 11 consieri convocati se constata ca sunt prezenti 11 consilieri.Prin anuntul publicitar din data de 7 februarie 2008, sedinta a fost anuntata publica. Sedinta fiind legal si statutar constituita , consilierii cu unanimitate de voturi hotarasc inceperea lucrarilor.
La aceasta sedinta mai sunt prezenti primarul comunei, viceprimarul, referentul superior din partea compartimentului financiar-contabil Bunus Maria
Prezentul proces verbal a fost redactat in baza stenogramei sedintei din data de 14 februarie 2008
Inainte de a se intra in ordinea de zi a sedintei, primarul comunei da citire procesului verbal de la sedinta anterioara , si nefiind nici un fel de obiectiuni din partea consilierilor asupra celor consemnate in acesta si nici asupra celor hotarate, acesta se supune la vot, se aproba cu unanimitate de voturi si se semneaza de cei in drept.
Presedintele de sedinta consilierul Lorincz Bella preia conducerea lucrarilor si informeaza consiliul local despre ordinea de zi propusa prin convocator si anume:
1.-Aprobarea proiectului de hotarare privind bugetul local si al unitatilor de autofinantare pe anul 2008.
2.-Darea de seama privind executia bugetara pe anul 2007 si repartizarea fondului de rulment.
3.-Aprobarea proiectului de hotarare privind cotele de carburanti pe anul 2008.
4.-Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea taxei a mijloacelor de transport inmatriculate de consiliul local.
5.-Aprobarea proiectului de hotarare privind infiintarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Padurea Bogatii cu sediul in localitatea Homorod.
6.-Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi din convocatorul sedintei si trecerea pe ordinea de zi a celor cinci proiecte de hotarari ,care se aproba in unanimitate de voturi de catre consilierii prezenti la sedinta.
Primarul comunei informeaza consiliul local ca toate proiectele de hotarari supuse analizei si aprobarii au fost avizate de catre comisiile de specialitate si au fost vizate pentru legalitate de catre secretar.
Consilierii in plenul sedintei dezbat pe rand toate cele 5 puncte de pe ordinea de zi, analizand materialele prezentate la fiecare punct,verifica pe rand toate proiectele de hotarari prezentate, din punct de vedere al initiatorului acestora, existenta vizei de legalitate a secretarului comunei si daca acestea au fost avizate de catre comisiile de specialitate ale consiliului local.
La analiza primului punct din ordinea de zi se supune spre aprobare proiectului de hotarare nr.5/2008 ,privind aprobarea bugetului local si al unitatilor autofinantate pe anul 2008. Consilierii sunt de acord cu proiectul de hotarare nr. 5 propus de primarul comunei, se supune spre aprobare si se aproba in unanimitate.
La analiza celui de-al doilea punct din ordinea de zi se supune spre aprobare proiectul de hotarare nr.6 privind aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2007, se supune la vot si se aproba in unanimitate.
La punctul trei al ordinei de zi se supune spre aprobare proiectul de hotarare nr.7/2008 privind aprobarea unor cote de combustibil, se supune la vot si se aproba in unanimitate.
La punctul patru al ordinei de zi se supune spre aprobare proiectul de hotarare nr.8/2008, privind aprobarea unor taxe locale pentru mijloacele auto inscrise la nivel de comuna pentru anul 2008. In urma dezbaterilor consilierii nu sunt de acord cu enuntarea la art.1 alin.1 tractoare si autoturisme modificandu-se in vehicule si autovehicule, de asemenea se mai introduce remorci peste 5 tone si remorci sub 5 tone.
La art. 4 se va intoduce suplimentar si cuvantul talon astfel art.4 va avea urmatorul continut Persoanele fizice si juridice care nu doresc sa circule toata perioada anului 2008 au obligatia de a preda numerele si talonul la primarie ne mai avand dreptul sa circule pe perioada suspendata acestora. Se supune spre aprobare in noua forma hotararea nr. 8 si se aproba in unanimitate.
La punctul cinci al ordini de zi se supune spre aprobare proiectul de hotarare nr.9/2008, privind infiintarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Padurea Bogatii, se supune la vot si se aproba in unanimitate.
La probleme diverse s-a discutat de catre primarul comunei sesizarea unor locuitori referitor la lasarea libera a animalelor si pasunatul in locuri nepermise. In urma discutilor s-a ajuns la concluzia ca membrii comisilor zoopastorale din fiecare sat au dreptul de a aduce animalele la obor si anumite persoane imputernicite de primarie. Acestor persoane li se vor elibera legitimatii.
Nemaifiind si alte probleme la ordinea de zi sedinta se inchide.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor