HOTARAREA Nr.18 din 5 august 2008 privind vanzarea unor terenuri pentru constructii de cabane de vacanta
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 5 august 2008,
Vazand referatul primarului comunei Homorod din care rezulta necesitatea vanzarii unui teren proprietatea privata a comunei Homorod pentru construirea unor cabane de vacanta Paraul Zefenului, teren cuprins in Planul de Urbanism General al comunei Homorod si Planul de Urbanism Zonal, inscris in CF nr.34 sub nr.top.1186/39 si 1186/40;
Tinand cont de planul de parcelare al terenului intocmit de catre compartimentul de specialitate al Primariei Homorod din care rezulta necesitatea dezvoltarii agroturismului la nivel de comuna Homorod, propunand vanzarea unor suprafete diferite conform schitei de parcelare anexate;
Avandu-se in vedere prevederile art.10 din Legea nr.50/1991-republicata privind autorizarea lucrarilor de constructii si unele masuri in vederea dezvoltarii agroturismului ,Planul de Urbanism al comunei Homorod si Planul de Urbanism Zonal si raportul de evaluare al terenului intocmit de catre evaluator autorizat;
In temeiul prevederilor art.38 alin.(5) lit.b coroborate cu prevederile art.125 alin.(1) si (2) si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri in suprafata intre 250 mp.500mp. pentru constructia de case de vacanta, inscris in CF nr.34 sub nr.top.1186/39 si 1186/40 situat in locul denumit Paraul Zefenului conf.schitelor anexa.
Art.2.-Se aproba pretul de strigare pe mp. de 3 euro rezultat din pretul de piata stabilit de evaluator, plata se va face in 2 rate, prima rata de 70% se va achita in termen de 30 zile iar a doua rata de 30% in termen de 90 zile.Garantia de participare la licitatie va fi de 1000 lei care va ramane ca avans in cazul adjudecarii unei parcele.
Aceasta garantie va fi depusa la caseria unitatii.
Art.3.-Se va organiza licitatie publica deschisa in data de 20 august 2008 ora 10 la sediul primariei cu deplasare in teren. Se va intocmi un regulament de organizare privind desfasurarea licitatiei in sensul stabiliri traseului pe care se va desfasura licitatia.
Acest regulament se va aduce la cunostiinta licitatorilor inainte de inceperea licitatiei propriuzise.
Art.4.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod.

Presedinte de sedinta
Cirica Cornel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor