HOTARAREA Nr.16 din 5 august 2008 privind aprobarea preturilor de strigare pentru licitatiile publice ce se vor organiza pentru valorificarea de masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea comunei Homorod
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 5 august 2008;
Avand in vedere adresa nr.759 din 30.07.2008 a Ocolului Silvic Padurea Bogatii Homorod cu actele de punere in valoare a unor cantitati de masa lemnoasa din padurea proprietatea privata a comunei Homorod ce se propune a fi exploatata in anul 2008 precum si propunerile preturilor de strigare la licitatiile publice ce se vor organiza pentru valorificarea masei lemnoase.
Tinand cont de prevederile Hotararii Guvernului nr.85/29.01.2004 actualizata pana la data de 12.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier catre agenti economici, precum si de Hotararea nr.68614/24.02.2004 pentru stabilirea preturilor la masa lemnoasa,
Vazand avizul comisiei de specialitate pentru probleme economice pe proiectul de hotarare;
In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) pct.5 lit b si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba valorificarea prin licitatie publica a masei lemnoase din padurea proprietate privata a comunei Homorod aflata in administrarea Ocolului Silvic Padurea Bogatii Homorod pentru anul 2008 dupa cum urmeaza:
-P.097-47mc-45lei/mc
-P.092-150mc-45 lei/mc
-P.091-99mc-120 lei/mc
-P.096-110mc-45 lei/mc
Art.2.-Se aproba pasul licitatiilor ce se vor organiza pentru valorificarea masei lemnoase de 5% din pret.
Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod si seful Ocolului Silvic Padurea Bogatii Homorod.

Presedinte de sedinta
Cirica Cornel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor