HOTARAREA Nr.15 din 5 AUGUST 2008 privind infiintarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Padurea Bogatii HOMOROD
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 5 AUGUST 2008,
Analizand referatul intocmit de primarul comunei Homorod,si tinand cont de prevederile art.8, din Ordinul 196 din 20.03.2006 , pentru aprobarea Instructiunilor privind avizarea functionarii ocoalelor silvice pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ teritoriale si pentru autorizarea personalului silvic si a Legii nr.46/2008 art. 12
In temeiul art.38,alin.3,lit.b ;art.46,alin.2 si art.48 din Legea 215/2001 privind Administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba infintarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Padurea Bogatii cu sediul in com. Homorod str.Principala nr.403, jud.Brasov, si asocierea cu consiliile locale Rupea,Hoghiz,Apata,Maierus si Racos, pentru gospodarirea si administrarea fondului forestier proprietate publica si a fondului cinegetic inclusiv exercitarea vanatorii;
Art.2-Aproba participarea comunei Homorod, judetul Brasov ca membru asociat in regia mentionata la art. 1 care urmeaza a se infiinta ca persoana juridica romana de drept privat ce se constituie in conformitate cu Legea 46/2008;
Art.3.-Se imputerniceste domnul Pelei Marcel, primarul comunei Homorod, sa reprezinte consiliul local Homorod in fata celorlalte autoritati in vederea intocmirii actului constitutiv si statutului Regiei autonome de interes local Ocolul Silvic Padurea Bogatii si sa prezinte in sedinta consiliului local actul constitutiv si statutul in vederea aprobarii si insusirii;
Art.4.-Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod.

Primar
Ec.Pelei Marcel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor