HOTARAREA Nr.14 din 5 august 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal omologabil de tip I
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov,intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 5 august 2008,
Analizand raportul compartimentului de specialitate si proiectul de hotarare initiat de catre Comisia de specialitate pentru probleme economice,buget finante a consiliului local prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal omologabil de tip I;
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificata si completata prin Legea nr.286/2006;
Analizand prevederile Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari de Legea nr.71/2007, precum si pe cele ale Hotararii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si aprobarii proiectelor cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a Infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural, adoptat de catre Comisia privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si aprobarii proiectelor;
Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
Tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului nr.125/2008 intocmit de EUROCONSULT GST-RO SRL Bucuresti;
Avand in vedere prevederile art.3alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d, art.63 alin.(1) lit.c, precum si pe cele ale art.126 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului nr.125/2008 Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal omologabil tip I pentru care se solicita finantarea in baza Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, instituit prin Ordonanta Guvernului nr.7/2006, aprobata cu modificari si completari de Legea nr.71/2007, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:
-valoarea investitiei 612.250 lei.
Art.2.-Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1, precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local.
Art.3.-Se ia act de Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al Consiliului Local al comunei Homorod,prevazuta in anexa.
Art.4.-Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod, judetul Brasov.

Primar
Ec.Pelei Marcel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor