HOTARAREA Nr. 13 din 5 AUGUST 2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
Consiliul local al comunei Homorod, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 5 august 2008,
Vazand referatul compartimentului de specialitate cu expunerea de motive si proiectul de hotarare propus de catre primarul comunei Homorod prin care se justifica necesitatea si oportunitatea rectificarii bugetului local pe anul 2008 privind suplimentarea unor capitole de venituri si majorarea unor capitole de cheltuieli deoarece in urma analizei bugetului sa constatat plati restante la furnizori privind reparatiile curente la scoala primara Mercheasa.
Avand in vedere prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale si Legea nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008,
In temeiul prevederilor art.38 alin.(4) lit.a si d si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2008 dupa cum urmeaza:
Majorarea capitolului Invatamant 65.02.20.02 cheltuieli curente pe trim III 2008 cu suma de 110 mii lei.
Se transfera la cap. Drumuri si poduri 84.02.20.02 cheltuieli curente din trim IV in trim III 2008 suma de 110 mii lei.
Se micsoreaza capitolul Drumuri si poduri 84.02.20.02 cheltuieli curente pe trim III 2008 cu suma de 110 mii lei.
Majorarea capitolului de cheltuieli 67020501 sport cu suma de 30 mii lei;
Micsorarea capitolului de cheltuieli curente 67.020307 camine culturale cu suma de 30 mii lei.
Art.2.-Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod.

Presedinte de sedinta
Cirica Cornel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor