HOTARAREA Nr. 12 din 8 mai 2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
Consiliul local al comunei Homorod, judetul Brasov, intrunit in sedinta extraordinara de lucru din data de 08 mai 2008,
Vazand referatul compartimentului de specialitate cu expunerea de motive si proiectul de hotarare propus de catre primarul comunei Homorod prin care se justifica necesitatea si oportunitatea rectificarii bugetului local pe anul 2008 privind suplimentarea unor capitolelor de venituri, ca urmare a obtinerii unui excedent bugetar si majorarea unor capitole de cheltuieli; suplimentarea unor capitole de venituri conform O.U.G. nr. 370/31.03.2008 si a adresei nr.4234/10.04.2008 a Inspectoratului Scolar Brasov.
Avand in vedere prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale si Legea nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008,
In temeiul prevederilor art.38 alin.(4) lit.a si d si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2008 dupa cum urmeaza:
Majorarea capitolului de venituri 40.02.14, finatarea cheltuielilor de capital invatamant cu suma de 158 mii lei
Majorarea capitolului de cheltuieli 65.02.71, cheltuieli de capital invatamant cu suma de 158 mii lei.
Majorarea capitolului 65.02.10, cheltuieli de personal cu invatamantul cu suma de 20 mii lei pe trimestrul II 2008 si diminuarea cu suma 20 mii lei de pe trimestrul III 2008.
Diminuarea capitolului 68.02.57, cheltuieli ajutoare sociale cu suma de 20 mii lei pe trimestrul II 2008 si majorarea capitalului de cheltuieli de ajutoare sociale cu suma de 20 mii lei pe trimestrul III 2008.
Majorarea capitolului de cheltuieli 70.02.71, alimentare cu apa cu suma de 40 mii lei pe trimestrul II 2008 si diminuarea capitolului de cheltuieli 84.02.71 drumuri si poduri cu suma de 40 mii lei pe trimestrul II 2008.
Art.2.-Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor