HOTARAREA Nr.8 din 14 FEBRUARIE 2008 privind aprobarea unor taxe locale privind mijloacele auto inscrise la nivel de comuna pentru anul 2008
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in sedinta extraordinara de lucru din data de 14 februarie 2008,
Analizand referatul primarului comunei Homorod,si proiectul de hotarare propus de catre acesta avizat de catre comisia de specialitate pentru probleme economice buget,finante a Consiliului local prin care se propune aprobarea taxelor locale pentru mijloacele auto inscrise la nivel de comuna pentru anul 2008;
Tinand cont de prevederile Legii nr.571/2003 Codului fiscal-republicata si Hotararea Guvernului nr.1514/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora pe anul 2008;
In temeiul prevederilor art.38 alin.(4) lit.c si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba impozitarea mijloacelor auto pentru anul 2008 dupa cum urmeaza:
1.-Taxa asupra mijloacelor de transport vehicule si autovehicule cu capacitate cilindrica pana la 2000 cmc- se va determina in functie de felul si capacitatea mijlocului de transport in conformitate cu anexele la art.263 alin.(2) din Codul Fiscal republicat modificate de anexele la HG.1514/2006 , astfel :
-12 lei pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune din aceasta, remorci 1-3 to -25 lei, 3-5 to -37 lei, peste 5 to -48 lei.
2.- Taxa asupra mijloacelor de transport motociclete,motorete,scutere se stabileste la 5 lei pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune din aceasta.
Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale:31.03.2008 si 30.09.2008.
Pentru plata anticipata pe intregul an de catre persoanele fizice pana la data de 31 martie 2008, se acorda o bonificatie de 10% conf.art.265 din Codul Fiscal.
Art.2- Postul de politie Homorod va lua masurile necesare ca fiecare mijloc de transport care circula pe drumurile comunale si de camp sa detina placute cu numere inscrise la nivel de comuna.
Art.3- Persoanele fizice si juridice care nu vor respecta prevederile prezentei Hotarari vor fi sanctionate cu amenda intre 200 si 500 lei .
Art.4- Persoanele fizice si juridice care nu doresc sa circule toata perioada anului 2008 au obligatia de a preda numerele la Primarie nemaiavand dreptul sa circule pe perioada suspendata a numerelor si talonul.
Art.5 -Se stabileste chiria anuala pentru terenurile C.C. la persoanele fizice si juridice de 0,150 lei /mp/an.
Art.6- Cu ducere la indeplinire se insarcineaza Postul de Politie Homorod si Compartimentul impozite si taxe al Primariei Homorod.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor