HOTARAREA Nr.6 din 14 februarie 2008 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2007
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 14 februarie 2008
Analizand raportul privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local Homorod pe anul 2007 cat si propunerea de repartizare a excedentului bugetar existent la finele anului 2007, prezentate de catre compartimentul financiar-contabilitate al primariei Homorod;
Avand in vedere prevederile Legii nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 a finantelor publice locale;
In temeiul prevederilor art.38 alin.(4) lit.a si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata prin Legea nr.286/2006

HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba contul de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2007, in forma si continutul in care a fost prezentat de compartimentul financiar contabil al Primariei si care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.-Rezerva(excedentul bugetar)existent la finele anului 2007 in sumã de 1.766 lei se hotaraste a fi repartizat pentru acoperirea golurilor de casa pentru anul 2008.
Art.3.-Cu ducere la indeplinirea a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul contabilitate.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor