HOTARAREA Nr.5 din 14 februarie 2008 privind aprobarea bugetului local si al unitatilor autofinantate pe anul 2008
Consiliul local al comunei Homorod județul Brașov, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 14 februarie 2008, Analizand raportul compartimentului de specialitate si proiectul de buget al comunei Homorod propus de catre primarul comunei Homorod cu viza Comisiei de specialitate pentru probleme economice-buget finante a consiliului local;
Avand in vedere prevederile Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008 si ale OUG nr.45/ 2003 art.15 și 16-privind finantele publice locale,modificata si completata prin Legile nr.108 si 313/2004;
In temeiul prevederilor art.38 alin.(4) lit.a si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificata si completata prin Legea nr.286/2006

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba bugetul local si al unitatilor autofinantate pe anul 2008 conform machetei si anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod.
Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta locuitorilor comunei prin afisare la sediul primariei si publicarea ei pe pagina Web:www.homorod.ro.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor