HOTARAREA Nr.4 din 29 ianuarie 2008 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29 ianuarie 2008,
Analizand referatul primarului comunei Homorod, prin care se propune a se aproba modalitatea de efectuare a pazei obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor din comuna Homorod,precum si proiectul Planului de Paza pentru anul 2008 avizat de catre comisia de specialitate pentru administratie publica,juridica,apararea drepturilor persoanelor precum si viza organului local de politie,
Avand in vedere prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,modificata si completata prin Legea nr.9/2007;
In temeiul prevederilor art.38 alin.(6) lit.a pct.7 si ale art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

HOTARSĒTE: Art.1.-Se aproba ca paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor sa se organizeze cu personal specializat(agenti de paza)in numar de 4 posturi din care 2 in localitatea Homorod, 1 in localitatea Mercheasa si 1 in localitatea Jimbor care vor face parte din organigrama de functionare a consiliului local Homorod la serviciul de activitati autofinantate-Incadrarea personalului de paza se va face prin dispozitie a primarului comunei Homorod cu avizul organului de politie locala si cu indeplinirea conditiilor stabilite prin art.39 din Legea nr.333/2003.
Art.2.-Salarizarea personalului de paza ce urmeaza a fi incadrat se va face din fodurile bugetului local create din contributia cetatenilor ca taxa pentru asigurarea pazei.
Art.3.-Se instituie pentru anul 2008 fiecare locuinta o taxa anuala de 35 lei iar pentru societatile comerciale si cooperatiste 150 lei pentru asigurarea veniturilor din care se pot efectua cheltuielile cu paza,inclusiv pentru societatile comerciale din raza de activitate a primariei Homorod sume ce se vor prelua in debit de catre organele ficale locale si urmari incasarea lor.
Pentru cetatenii care locuiesc in blocuri taxa de mai sus se instituie pentru fiecare apartament.
Art.4.-Se aproba planul de paza a obiectivelor,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor, intocmit de catre primarul comunei Homorod si avizat de catre Postul de Politie Homorod,care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul comunei Homorod si compartimentul de Impozite si taxe.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor