HOTARAREA Nr.3 din 29 ianuarie 2008 privind aprobarea noilor norme de venituri si criteriile ce vor fi luate in calcul la stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov,intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29 ianuarie 2008;
Avand in vedere Informarea prezentata de compartimentul de asistenta sociala al primariei Homorod referitoare la noile Norme Metodologice din data de 9.08.2006 ale MMSSF referitoare la modalitatea de calcul a cuantumului ajutoarelor sociale reglementate de Legea nr.416/2001 si propunerile facute pentru respectarea acestora;
Tinand cont de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.22 din Normele Metodologice din 09.08.2006 ale MMSSF si ale art.46 din Legea nr.215/2001-republicata;

HOTARASTE;
Art.1.-Se aproba criteriile proprii de evaluare a veniturilor potentiale in functie de conditiile specifice care se pot obtine din valorificarea bunurilor cuprinse in anexa nr.6 la norme(conf.anexei nr.1 la prezenta),pentru stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale pentru anul 2008
Art.2.-Nu beneficiaza de ajutor social familiile si persoanele singure care au in proprietate sau in folosinta cel putin unul din bunurile cuprinse in Anexa nr.5 la Normele Metodologice.
Art.3.-Numarul orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate in interesul comunitatii vor fi calculate proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului minim brut pe tara de 500 RON dupa formula prevazuta la art.29 alin.(4)din normele metodologice.
Art.4.-Compartimentul de asistenta sociala al primariei Homorod va prelua toate datele necesare privind proprietatile din registrul agricol si va efectua anchete sociale la toti titularii de ajutoare sociale in vederea recalcularii cuantumului ajutoarelor sociale in functie de prezenta hotarare incepānd cu luna ianuarie2008.
Art.5.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Homorod.
Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor